Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Bilimsel HazırlıkZorunlu Bölüm Dersleri

ISE 511 - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi
Bilgi teknolojileri stratejik planlama. İş ortamı analizi. Misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi. IT portföyleri gözden geçirme. BT yönetim değerlendirme. İş hedeflerine uygun BT planlama. İş merkezli IT vizyon tanımlama. Kritik başarı faktörleri belirleme. Stratejik girişimleri seçme. BT vizyon tanımlama. BT yatırım ve bütçelemelendirme. IT stratejilerinin çalıştırılması. BT Plan izleme ve değerlendirme süreci.

ISE 589 - Yüksek Lisans Semineri
Bilişim sistemi tasarım ve geliştirme. Proje belgeleme. Literatür taraması ve sistem geliştirme süreçlerini gerçekleştirme. Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.

ISE 597 - Yüksek Lisans Tezi
Problem tanımı ve analizi. Araştırma metodolojileri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu. Tez belgeleme.

MDES 600 - Araştırma yöntemleri
Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması

Seçmeli Dersler

ISE 501 - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilişim altyapısı özeti. BT hizmetlerine giriş: olay ve hata yönetimi; sorun yönetimi; değişiklik yönetimi; konfigürasyon yönetimi; varlık yönetimi (envanter ve yazılım dağıtımı); performans ve kapasite yönetimi; güvenlik yönetimi; ağ yönetimi; depolama yönetimi; işyükü yönetimi; yedekleme ve geri alma yönetimi; son kullanıcı hizmetleri (son kullanıcı bireysel kullanımı, uzaktan erişim, yardım masası, destek hizmetleri, istemci imaj hizmetleri); raporlama yönetimi. İş süreçleri yönetimi temelleri. Destekleyici altyapı bileşenleri.

ISE 502 - Kurumsal Yönetim ve Değişim
Kurumsal davranış ve yönetim. Kişilik ve Öğrenme. Algılama, Atıf ve Diğerlerinin kararı. İş motivasyonu teorileri. Uygulamada Motivasyon. Gruplar ve takım çalışması. Liderlik. İletişim. Karar Verme. Anlaşmazlık ve Stres. Kurumsal Yapı. Değişim Yönetimi İlkeleri: sponsorluk, planlama, ölçme, sözleşme (yükümlülük), destek yapıları. Değişim Yönetimi Süreci

ISE 507 - Mobil Uygulama Geliştirme
Mobil Cihazlar. Mobil Platformlar. Mobil İşletim Sistemleri. Mobil Uygulama Geliştirme. Mobil Cihazlarda Arayüz Tasarımı. Mobil cihazlarda Veri Depolama. Harita. Konum tabanlı uygulamalar. Arkaplan Servisler.Telefon ve Kısa Mesaj Servileri. Sensörler.

ISE 512 - BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları
Entegre proje yaşamı süreçleri (onay, tanımlama ve planlama, uygulama, yönetim ve takip, denetim ve iyileştirme). BT Projelerini önceliklendirme. Kaynak atama. Risk ve maliyetlerin yönetimi. Denetim ve yönetişim. Yatırımın geri dönüşüne yönelik standart ölçümler. ITIL, COBIT, Val IT, Sarbanes Oxley ve ilgili IEEE ve ISO standartları.

ISE 513 - Sistem Entegrasyonu
Bilgi sistemleri entegrasyonu. Farklı bilgisayarlı sistemlerin fiziksel ve fonksiyonel olarak birlikte çalışabilirlikleri. Sistem entegrasyonuna yönelik kullanılaran araç, teknoloji ve yöntemlerin analizi ve ugyulamaları

ISE 514 - Bulut Bilişim
Bulut bilişimin temelleri, Bulut bilişimin iş dünyası için önemi, Bulut bilişimin avantajları, bulut bilişimin unsurları, bulut bilişimin teknik temeli, Bulutta veri yönetimi, standartlar, bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği, sanallaştırma, hizmet tabanlı mimari, bulut ortamının yönetimi.

ISE 515 - Süreç Analizi & İyileştirme
İş Süreç Kavramları. Süreç Değişim Sürücüleri. İş Süreç Planlaması. İş Süreç Stratejisi. İş Kuralı Analizi. Süreç Değerlendirmesi. İş Süreç Analizi. Süreç İyileştirme Yaklaşımları. Altı Sigma. Süreç Yapılandırması. Teknoloji Olanaklarına Genel Bakış.

ISE 542 - BT Güvenliği
Bilgi teknolojileri güvenliğine giriş. Güvenlik planları, güvenlik politikaları. Güvenlik modelleri: TCSEC, Common Criteri, ISE/IEC 27000, CIBIT, ITIL. Güvenlik risk değerlendirmesi ve yönetimi. Güvenlik çözümleri. BT hizmetleri ve güvenlik. Personel güvenliği. BT güvenliğinde etik.

ISE 543 - Internet Güvenliği & Meşru Haklama
Veri Şifreleme Teknik ve Algoritmaları. Açık Anahtarlı Şifreleme. Hashing Fonksiyonları. Sayısal İmzalama. Kimlik denetimi. Ağ Güvenliği. Web Güvenliği. Sistem Security, Davetsiz misafir, Virüsler, Güvenlik duvarları. Algoritma ve Veri Güvenliği Araçları. Meşru Haklama.

ISE 552 - e-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif
E-iş ve e- ticarete Giriş. Elektronik pazar yerleri. E-ticaretin teknik bakış açıları ve altyapısı. E-ticaret iş modelleri. Şu anki teknolojik durum. Çevrimiçi pazarlama, e-ticarette yasal çevre, e-ticarette mali çevre. Fırsat veren teknoloji ve standartlara giriş. E-ticaret için iş-akış sitemleri. Şu anki B2B e-ticaret çatıları: Açık İnternetten alım (Open buying on the Internet: OBI), Yaygın iş kütüphanesi (Common business library: CBL), CommerceNet's eCo çatısı ve ağ servisleri. İnternette bireyselleştirme. İnternette tedarik zinciri bütünleştirmesi. Örnek olay çalışmaları ve sunumları.

ISE 553 - Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri
Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi. Kişisel sağlık kaydı. Sağlık istatistikleri, biyomedikal araştırma ve kalite yönetimi. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve dağıtımı. Bilgi teknolojileri ve sistemleri.

ISE 554 - e-Devlette BT Stratejileri
e-Devletin teorik altyapısı. e-Devletin kullanımı: yerel ve global. e-Devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler. Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF. Birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF, SAGA, ve diğer ISA (eski adıyla IDABC) programları. Birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon stratejileri: servis, olay ve model tabanlı mimariler, kurumsal servis veriyolu (ESB), anlamsal yaklaşımlar. e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi. Yerel ve global girişimler ve olay inceleme çalışmaları.

ISE 555 - BT Ekonomisi
Ekonomi ve muhasebenin temelleri. Stratejik karar verme. Dış kaynak kullanımı. Proje değerlendirme teknikleri. BT operasyonel bütçesi: SaaS, fiyatlandırma modelleri. Hizmet ekonomisi. Maliyet takip ve yönetimi. BT harcamaları ve kadrosuna yönelik gösterge ve ölçümler. Performans değerlendirmesi.

ISE 563 - Uygulama Yönetimi
Uygulama ve servis yönetimine giriş. Servis kalitesi (QoS), ITIL ve COBIT. Olay yönetimi. Sorun yönetimi. Konfigürasyon yönetimi. Değişiklik yönetimi. Versiyon yönetimi. Hizmet yönetimi. Mali yönetim. Kapasite yönetimi. BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi. Güvenlik yönetimi. Uygulama servis sağlayıcıları.

ISE 564 - Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı
İş hedefleri ile Bilgi Teknolojilerinin girişimlerinin uyumu. Verimlilik ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının etkinliği. Kurumsal Mimari. Büyük ölçekli Yazılım Sistemi Geliştime. Ürün Alternatifleri Analizi. Sistem Entegrasyonu. Etik ve Mesleki Gösterim.

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

CMPE 538 - İleri Bilgisayar Ağları
TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

COMPE 523 - Ağ ve Sistem Yönetimi
OSI sistem yönetimi. Sistem yönetim terimleri. Sistem yönetim destek fonksiyonları. Yönetim bilgisi mimarisi. Internet ağ yönetimi: SNMPv2. IEEE LAN ve WAN ağ yönetimi. SNA sistem yönetimi ve sistem bakış açısı. Konfigürasyon yönetimi. Hata yönetimi. Ağ yönetimi konuları, son eğilimler.

SE 503 - Bilgi Sistemleri Tasarımı
Modern notasyon ve çizimler kullanarak yazılım mimarisine giriş; tasarım desenleri; nesneye yönelik modelleme ve mimari tasarım; tasarımda deney yürütmek; prototip tasarımı; tasarım ekibiyle çalışma ve nesneye yöneli projelerde yönetim; detaylı tasarım ve gerçekleştirim; tasarımın gözden geçirilmesi; programlamak için tasarım belgesinin kullanılması

SE 546 - Sağlık Bilişiminde Karar Destek
Sağlık bilişimi alanındaki farklı kararlar için doğru bilginin nasıl seçileceği ve bunun kullanıcı için anlamının ne olacağı; istatistiksel ve diğer analiz metotları ve araçlarının değerlendirilmesi; nicel sağlık hizmetleri verilerinin etkin bir şekilde analizi amacıyla farklı araştırma veritabanlarının ve operasyonel veritabanlarının kullanımı ve gösterimi; doğru ortamların seçilmesi için gerekli metotların derinlemesine incelenmesi

SE 564 - Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi
SOA temelleri; SOA tasarım prensipleri; SOA standartları, temeller, BPEL, SOAP, WSDL ve UDDI; yönetişim; iş süreç modelleri; iş ve içerik yönetiminden işbirliği ve analitiğe iş süreç modelleri yönetimi; SOA etkin iş süreç yönetimi

Bilimsel Hazırlık

COMPE 723 - Fundamentals of Object-Oriented Programming
Veri tipleri. Komutlar ve anlatımlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok şekillilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

COMPE 734 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fizksel katman özellikleri ve standartlar.

COMPE 741 - Database Design & Management
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.

SE 722 - Fundamentals of Software Engineering
Temel Kavramlar: soyutlama, problem çözme, yeniden kullanım, sistem ayrıştırma. Yazılım Mühendisliğine genel bakış: yaşam döngüsü, sistemler, müşteriler, kullanıcılar, gereksinimler, tasarım, geliştirme, yazılım kalite güvencesi, konfigürasyon yönetimi, test ve bakım.