Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Bilimsel HazırlıkZorunlu Bölüm Dersleri

ISE 511 - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi
Bilgi teknolojileri stratejik planlama. İş ortamı analizi. Misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi. IT portföyleri gözden geçirme. BT yönetim değerlendirme. İş hedeflerine uygun BT planlama. İş merkezli IT vizyon tanımlama. Kritik başarı faktörleri belirleme. Stratejik girişimleri seçme. BT vizyon tanımlama. BT yatırım ve bütçelemelendirme. IT stratejilerinin çalıştırılması. BT Plan izleme ve değerlendirme süreci.

ISE 589 - Yüksek Lisans Semineri
Bilişim sistemi tasarım ve geliştirme. Proje belgeleme. Literatür taraması ve sistem geliştirme süreçlerini gerçekleştirme. Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.

ISE 597 - Yüksek Lisans Tezi
Problem tanımı ve analizi. Araştırma metodolojileri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu. Tez belgeleme.

MDES 600 - Araştırma yöntemleri
Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması

Seçmeli Dersler

ISE 501 - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilişim altyapısı özeti. BT hizmetlerine giriş: olay ve hata yönetimi; sorun yönetimi; değişiklik yönetimi; konfigürasyon yönetimi; varlık yönetimi (envanter ve yazılım dağıtımı); performans ve kapasite yönetimi; güvenlik yönetimi; ağ yönetimi; depolama yönetimi; işyükü yönetimi; yedekleme ve geri alma yönetimi; son kullanıcı hizmetleri (son kullanıcı bireysel kullanımı, uzaktan erişim, yardım masası, destek hizmetleri, istemci imaj hizmetleri); raporlama yönetimi. İş süreçleri yönetimi temelleri. Destekleyici altyapı bileşenleri.

ISE 502 - Kurumsal Yönetim ve Değişim
Kurumsal davranış ve yönetim. Kişilik ve Öğrenme. Algılama, Atıf ve Diğerlerinin kararı. İş motivasyonu teorileri. Uygulamada Motivasyon. Gruplar ve takım çalışması. Liderlik. İletişim. Karar Verme. Anlaşmazlık ve Stres. Kurumsal Yapı. Değişim Yönetimi İlkeleri: sponsorluk, planlama, ölçme, sözleşme (yükümlülük), destek yapıları. Değişim Yönetimi Süreci

ISE 507 - Mobil Uygulama Geliştirme
Mobil Cihazlar. Mobil Platformlar. Mobil İşletim Sistemleri. Mobil Uygulama Geliştirme. Mobil Cihazlarda Arayüz Tasarımı. Mobil cihazlarda Veri Depolama. Harita. Konum tabanlı uygulamalar. Arkaplan Servisler.Telefon ve Kısa Mesaj Servileri. Sensörler.

ISE 512 - BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları
Entegre proje yaşamı süreçleri (onay, tanımlama ve planlama, uygulama, yönetim ve takip, denetim ve iyileştirme). BT Projelerini önceliklendirme. Kaynak atama. Risk ve maliyetlerin yönetimi. Denetim ve yönetişim. Yatırımın geri dönüşüne yönelik standart ölçümler. ITIL, COBIT, Val IT, Sarbanes Oxley ve ilgili IEEE ve ISO standartları.

ISE 513 - Sistem Entegrasyonu
Bilgi sistemleri entegrasyonu. Farklı bilgisayarlı sistemlerin fiziksel ve fonksiyonel olarak birlikte çalışabilirlikleri. Sistem entegrasyonuna yönelik kullanılaran araç, teknoloji ve yöntemlerin analizi ve ugyulamaları

ISE 514 - Bulut Bilişim
Bulut bilişimin temelleri, Bulut bilişimin iş dünyası için önemi, Bulut bilişimin avantajları, bulut bilişimin unsurları, bulut bilişimin teknik temeli, Bulutta veri yönetimi, standartlar, bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği, sanallaştırma, hizmet tabanlı mimari, bulut ortamının yönetimi.

ISE 515 - Süreç Analizi & İyileştirme
İş Süreç Kavramları. Süreç Değişim Sürücüleri. İş Süreç Planlaması. İş Süreç Stratejisi. İş Kuralı Analizi. Süreç Değerlendirmesi. İş Süreç Analizi. Süreç İyileştirme Yaklaşımları. Altı Sigma. Süreç Yapılandırması. Teknoloji Olanaklarına Genel Bakış.

ISE 542 - BT Güvenliği
Bilgi teknolojileri güvenliğine giriş. Güvenlik planları, güvenlik politikaları. Güvenlik modelleri: TCSEC, Common Criteri, ISE/IEC 27000, CIBIT, ITIL. Güvenlik risk değerlendirmesi ve yönetimi. Güvenlik çözümleri. BT hizmetleri ve güvenlik. Personel güvenliği. BT güvenliğinde etik.

ISE 543 - Internet Güvenliği & Meşru Haklama
Veri Şifreleme Teknik ve Algoritmaları. Açık Anahtarlı Şifreleme. Hashing Fonksiyonları. Sayısal İmzalama. Kimlik denetimi. Ağ Güvenliği. Web Güvenliği. Sistem Security, Davetsiz misafir, Virüsler, Güvenlik duvarları. Algoritma ve Veri Güvenliği Araçları. Meşru Haklama.

ISE 552 - e-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif
E-iş ve e- ticarete Giriş. Elektronik pazar yerleri. E-ticaretin teknik bakış açıları ve altyapısı. E-ticaret iş modelleri. Şu anki teknolojik durum. Çevrimiçi pazarlama, e-ticarette yasal çevre, e-ticarette mali çevre. Fırsat veren teknoloji ve standartlara giriş. E-ticaret için iş-akış sitemleri. Şu anki B2B e-ticaret çatıları: Açık İnternetten alım (Open buying on the Internet: OBI), Yaygın iş kütüphanesi (Common business library: CBL), CommerceNet's eCo çatısı ve ağ servisleri. İnternette bireyselleştirme. İnternette tedarik zinciri bütünleştirmesi. Örnek olay çalışmaları ve sunumları.

ISE 553 - Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri
Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi. Kişisel sağlık kaydı. Sağlık istatistikleri, biyomedikal araştırma ve kalite yönetimi. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve dağıtımı. Bilgi teknolojileri ve sistemleri.

ISE 554 - e-Devlette BT Stratejileri
e-Devletin teorik altyapısı. e-Devletin kullanımı: yerel ve global. e-Devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler. Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF. Birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF, SAGA, ve diğer ISA (eski adıyla IDABC) programları. Birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon stratejileri: servis, olay ve model tabanlı mimariler, kurumsal servis veriyolu (ESB), anlamsal yaklaşımlar. e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi. Yerel ve global girişimler ve olay inceleme çalışmaları.

ISE 555 - BT Ekonomisi
Ekonomi ve muhasebenin temelleri. Stratejik karar verme. Dış kaynak kullanımı. Proje değerlendirme teknikleri. BT operasyonel bütçesi: SaaS, fiyatlandırma modelleri. Hizmet ekonomisi. Maliyet takip ve yönetimi. BT harcamaları ve kadrosuna yönelik gösterge ve ölçümler. Performans değerlendirmesi.

ISE 563 - Uygulama Yönetimi
Uygulama ve servis yönetimine giriş. Servis kalitesi (QoS), ITIL ve COBIT. Olay yönetimi. Sorun yönetimi. Konfigürasyon yönetimi. Değişiklik yönetimi. Versiyon yönetimi. Hizmet yönetimi. Mali yönetim. Kapasite yönetimi. BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi. Güvenlik yönetimi. Uygulama servis sağlayıcıları.

ISE 564 - Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı
İş hedefleri ile Bilgi Teknolojilerinin girişimlerinin uyumu. Verimlilik ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının etkinliği. Kurumsal Mimari. Büyük ölçekli Yazılım Sistemi Geliştime. Ürün Alternatifleri Analizi. Sistem Entegrasyonu. Etik ve Mesleki Gösterim.

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

CMPE 521 - İleri Çoklu Ortam Sistemleri
Çoklu ortam sistemlerinin yazılım ve donanım gereksinimleri, çoklu ortam veri türleri (sayısal ses, video, resim), resim ve video sıkıştırma teknikleri, çoklu ortam haberleşme sistemleri, içerik tabanlı çoklu ortam erişimi, mobil çoklu ortam uygulamaları.

CMPE 525 - Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama
Nesne - yönelimli düşünme, soyutlama, nesneye - yönelik analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları, tümleşik modelleme dili (TMD): Giriş, modellemin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler, sıralama, sınıf ve paket diyagramları, geliştirme yaşam döngüsü ve TMD (Gereksinim Analizi ve Tasarım, Yapılanma, Test, Uygulama). Yaşamdöngüsi. Java ve TMD: Sorumluluk Güdümlü Tasarım ve CRC kart, sınıflar, metodlar, mesjlaşma, nesne yaratma ve ön değer tanımlama, kalıtım, alt sınıf ve alt tür, statik ve dinamik davranış, yerine geçme, çoklu kalıtım ve çokbiçimlilik.

CMPE 531 - İleri İşletim Sistemleri
İşlem zamanlamada gelişmiş konular, çok işlemcili ve gerçek zamanlı zamanlama, eş-zamanlı programlama temelleri, işlem içi iletişimine genel bakış, semaforlar ve monitörler, senkronizasyon ve iletişim, hata toleransı, işletim sistemleri konusunda güncel gelişmeler.

CMPE 533 - Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Kripto teknikleri ve algoritmaları, açık anahtar kriptolaması, özet fonksiyonları, sayısal imzalar, yetkilendirme, ağ güvenliği, işletim sistemleri güvenliği (Unix ve Windows), Bell-LaPadulla modeli, yazılım ve veri tabanı güvenliği, anahtar oluşturma, web güvenliği.

CMPE 535 - Siber Güvenlik
Siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel kavramlar, siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku ve siber hukuk, adli soruşturma ve bilgisayar, bilgi güvenliği ve kontrolü, bilgisayar ve ağ güvenliği, siber savaş, siber güvenlikte uluslararası standartlar.

CMPE 538 - İleri Bilgisayar Ağları
TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

CMPE 541 - İleri Veritabanları
Veritabanı sistemleri kavramları, hareket işleme, eşzamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma, nesneye yönelik ve nesne-ilişkisel veritabanları, yarı yapısal veri ve XML, paralel ve dağıtık veritabanları, ileri dağıtık veritabanları kavramları, büyük veriye giriş, geçici veritabanları.

CMPE 543 - Büyük Veri Çözümlemeleri
Servis olarak altyapı (IaaS), Hadoop çerçevesi, hive altyapısı, veri görselleştirme, MapReduce modeli, NoSQL veritabanları, geniş ölçekli veri iş akışları, sınıflandırma, R kullanımı.

CMPE 563 - Bilgi Erişimi
Organizasyon, bilgi arama ve erişim; metin sınıflandırma, indeksleme ve içerik analizi, yapısal olmayan verilerin modelleri, erişim ve sınıflandırma şemaları, arama tekniklerinin ve ilişkin arama motorlarının analizi, yapısal özellikleri ve değerlendirmesi.

CMPE 565 - Makine Öğrenmesi
Kavram öğrenmesi, karar ağaçları öğrenmesi, yapay sinir ağları, hipotezleri değerlendirme, Bayes öğrenmesi, bilişimsel öğrenme kuramı, durum-tabanlı öğrenme, genetik algoritmalar, analitik öğrenme, pekiştirme ile öğrenme.

CMPE 566 - İleri Veri Madenciliği
Veri madenciliğine giriş, girdi elemanları, veri işleme (temizleme, ekleme, boyut azaltma), veri madenciliği ve OLAP, veri madenciliği algoritmaları, güvenirlik, basit sınıflandırma algoritmaları (karar ağaçları) ve ileri örüntü madenciliği, ileri sınıflandırma konuları, veri madenciliği uygulamaları.

CMPE 567 - Semantik Web Programlama
XML, kaynak tanımlama dili, web ontoloji dili, ontolojiler ve kuralları, sorgulama dilleri-SPARQL, ontoloji mühendisliği, semantik web uygulamaları ve servisleri.

CMPE 571 - Biometrik tanıma ve kimlik doğrulama sistemleri
Biyometrik kimlik tanıma ve doğrulama, biyometrik sistemlerde performans hesaplamaları, parmak izi tanıma, yüz tanıma, iris ve retina tabanlı tanıma sistemleri, el geometrisine ve DNA’ya dayalı kimlik tanıma sistemleri, çoklu kimlik tanıma sistemleri, biyometrik sistemlerle ilgili standardlar

CMPE 575 - Paralel ve Öbek Hesaplama
Paralel hesaplama modelleri – mimariye bağımlılık, hesaplama ve iletişim maliyetleri arasındaki denge. Paralel hesaplamalrda başarım kriterleri – hesaplama karmaşıklığı. Paralel hesaplama teknikleri – böl ve keşfet, parçalama ve boru hatlama. Sıralama, arama ve matris hesaplamaları için paralel algoritmalar. Paralel progrmlama için MPI ve OpenMP ortamları.

CMPE 578 - Sızma Testleri
Sızma testi kavramı, sızma testlerinde etik hususlar, sızma testi altyapısının hazırlanması, sızma testi ile ilgili yasal hususlar, port tarama, açıklık tarama, sömürme, parola saldırıları, web uygulamalarında sızma testleri, kablosuz ağlarda sızma testleri, test sonuçlarının raporlanması.

SE 503 - Bilgi Sistemleri Tasarımı
Modern notasyon ve çizimler kullanarak yazılım mimarisine giriş; tasarım desenleri; nesneye yönelik modelleme ve mimari tasarım; tasarımda deney yürütmek; prototip tasarımı; tasarım ekibiyle çalışma ve nesneye yöneli projelerde yönetim; detaylı tasarım ve gerçekleştirim; tasarımın gözden geçirilmesi; programlamak için tasarım belgesinin kullanılması

SE 546 - Sağlık Bilişiminde Karar Destek
Sağlık bilişimi alanındaki farklı kararlar için doğru bilginin nasıl seçileceği ve bunun kullanıcı için anlamının ne olacağı; istatistiksel ve diğer analiz metotları ve araçlarının değerlendirilmesi; nicel sağlık hizmetleri verilerinin etkin bir şekilde analizi amacıyla farklı araştırma veritabanlarının ve operasyonel veritabanlarının kullanımı ve gösterimi; doğru ortamların seçilmesi için gerekli metotların derinlemesine incelenmesi

SE 550 - Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisliğine ve ilgili konulara giriş; yazılım süreç ve proje metrikleri; proje planlama; zamanlama ve takip etme; konfigürasyon yönetimi; yazılım kalite güvence; gereksinim analizi; veri akış diyagramları ve ilgili konular; tasarım kavramları ve yöntemleri; geliştirme; test yöntemleri ve stratejileri; nesneye yönelik kavramlar ve prensipler

SE 552 - İleri Yazılım Proje Yönetimi
Proje yönetimine giriş; algoritmik maliyet tahmin modelleri; gelişmiş maliyet tahmin modelleri; fonksiyon noktaları tahmini; risk değerlendirmesi; yaşam döngüsü modelleri; ön ürün geliştirme; yazılımların yeniden kullanımının yönetimi; yazılım yönetimi; yazılım olgunluk çerçeveleri; durum çalışmaları

SE 554 - Yazılım Kalite Yönetimi
Yazılım kalite ve güvencesine giriş; yazılım kalite metrikleri; yazılım kalite güvencesi oluşturmak; konfigürasyon yönetimi; yazılım onaylama ve doğrulama; gözden geçirme, denetim ve kontrol; yazılım süreçlerinin geliştirme modelleri; yazılım test stratejileri ve test teknikleri; yazılım süreç geliştirme ve kalite metrikleri üzerine örnek çalışmalar

SE 555 - Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
Model güdümlü geliştirmeye giriş; modelleme dilleri; yazılımın yeniden kullanılabilirliği; alana özgü modelleme; metamodelleme; model dönüşümleri; metamodelleme araçları; kod oluşturma; MOF (meta object facility); yazılım bileşenleri

SE 556 - Yazılım İnşası ve Evrimi
Yazılım inşası temelleri; yazılım karmaşıklığı; yazılım inşası yönetimi; yazılım inşası modelleri; yazılım inşası dilleri; kodlama; yazılım inşası testi; tekrar kullanma; doğrulama ve standart inşa; yazılım inşası kalitesi; entegrasyon

SE 558 - Yazılım Mimarisi
Yazılım mimarisine giriş; mimari iş çevrimi; mimari yaratma; durum çalışması; kaliteyi anlama ve ulaşma; yazılım mimarisini tasarlama, dökümante etme ve tekrar inşa etme; yazılım mimarisi değerlendirme metodları; yazılım mimarisine sayısal olarak karar verme yöntemleri; yazılım üretim hattı; aracı yazılım, servis-tabanlı, anlamsal ağlar, durum tabanlı; uygulamalı mimari ve tarzlar; fonksiyonel olmayan özellikler için tasarım; güvenlik ve güven; mimari adaptasyon

SE 560 - Gereksinim Mühendisliği
Alan araştırması ve gereksinim temini; gereksinim değerlendirmesi; gereksinim spesifikasyonu ve dökümantasyonu; yazılım kalite güvencesi; gereksinim evrimi; hedef diyagramları ile sistem objektiflerinin modellenmesi; hedef modellerinde risk analizi; sistem aracılarının ve görevlerinin modellenmesi; sistem davranışlarının modellenmesi; değişik sistem görüşlerinin entegrasyonu; hedefe yönelik model kurma methodu aksiyonu; sistem modellerinin formal spesifikasyonu

SE 562 - Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler
Biçimsel yöntemlere giriş; kurallı belirtimin temel yönleri; matematiksel anlambilim ile yazılım şartnamesi ve gelişimi; yazılım tabanlı sistemler için biçimsel şartnamenin inşa edilmesi; biçimsel şartname dilleri, Z, Nesne Z ve OCL; şartnamaler ile gerçekleştirmenin ilişkilendirilmesi; sistemin yaşam çevriminde kurallı belirtimin rolü; biçimsel yöntemlerin sınıflandırılması; biçimsel doğrulama ve geçerleme

SE 566 - Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri
SOA temelleri. SOA tasarım prensipleri. SOA standartları: temeller, BPEL, SOAP, WSDL ve UDDI. Web Servisleri. REST. SOA yönetişim.

SE 571 - Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları
Çevik yöntemlere giriş; extreme programlama (XP); Lean; Scrum; Crystal; feature-driven development (FDD); Kanban; dinamik sistemler geliştime yöntemi (DSDM); çevik yazılım yöntemlerinde mimari ve tasarım konuları

SE 577 - Yazılım Ölçümü
Ölçüm teorisi; ölçü tasarımı ve geçerlemesi; ölçüm gereksinimleri; ölçüm süreci; yazılım ölçüm teknikleri ve araçları; ölçüm çerçeveleri; ölçüm yönetimi; proje, ürün, hizmet, süreç ve kalite ölçümü; ISO ölçüm standartları; yazılım kestirimi; yazılım ölçüm verikümeleri

Bilimsel Hazırlık

COMPE 723 - Fundamentals of Object-Oriented Programming
Veri tipleri. Komutlar ve anlatımlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok şekillilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

COMPE 734 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fizksel katman özellikleri ve standartlar.

COMPE 741 - Database Design & Management
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.

SE 722 - Fundamentals of Software Engineering
Temel Kavramlar: soyutlama, problem çözme, yeniden kullanım, sistem ayrıştırma. Yazılım Mühendisliğine genel bakış: yaşam döngüsü, sistemler, müşteriler, kullanıcılar, gereksinimler, tasarım, geliştirme, yazılım kalite güvencesi, konfigürasyon yönetimi, test ve bakım.